Wentylacja w oknie

Chcąc zakupić okna bardzo często podstawowym elementem, który bierzemy pod uwagę jest szczelność. Często można słyszeć nawet, że okno ma nie przepuszczać powietrza. Argumentem podawanym przez takie osoby jest zdanie: „jeśli będę chciał/ła to otworzę okno i przewietrzę dane pomieszczenie”. Oczywiście nie możemy wymagać by każdy znał się na wszystkim i logicznym jest, ze nie wszyscy znamy się na oknach, a tym bardziej na prawie, które reguluje pewnego rodzaju aspekty z oknami związane.

By uciąć niepotrzebne niedomówienia napiszemy od razu, że okno jest częścią wentylacji i stanowią o tym przepisy techniczno-budowlane zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 2002 r Nr 75 poz. 690 z późn. zm.) jak i zapisów normy PN-83/B-03430 ze zmianą Az – 3 z dnia 8 lutego 2000, zwanej „normą wentylacyjną”.

W tym rozporządzeniu znajdziemy trzy paragrafy mówiące zarówno o sposobie użytkowania pomieszczeń (§ 91), wymaganej minimalnej ilości powietrza dostarczanego do pomieszczeń (§ 141) jak i konstrukcji i funkcji okien (§ 155 ust.1 i 2) oraz umiejscowienia urządzeń doprowadzających powietrze (§ 155 ust.3). Widzimy już, że jakikolwiek argumentów byśmy nie używali to stoi ponad nami prawo, które reguluje pewne rzeczy z tym związane.

nawiewnikBy zgłębić temat możemy również zapoznać się z normą PN-83/B-03430 ze zmianą Az – 3 z dnia 8 lutego 2000 "Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania". Tam znajdziemy wiele więcej informacji, które pomogą ostudzić nasze emocje związane z „szczelnymi oknami”. Faktem jest, że od okien wymaga się szczelności. Bierzemy jednak pod uwagę nasz komfort termiczny. To, ze okna przepuszczają powietrze, a raczej pozwalają na ruch powietrze nie znaczy, że będą zachowywać się jak okna starej daty, które potrafiły przepuszczać ilość powietrza tworzącą przeciągi.

Należy również pamiętać, że w wielu domkach jednorodzinnych posiadamy wentylację grawitacyjną, która nie wystarczy do odpowiedniego funkcjonowania wentylacji w naszym domu. Grawitacyjna wentylacja jak sama nazwa wskazuje działa tylko dzięki siłom natury. Oczywiście ze względów ekonomicznych jest optymalnym rozwiązaniem, ale często okazuje się, że nie wystarcza. W związku z opisywanym powyżej rozporządzeniem, a dokładniej punktem o infiltracji powietrza „a” na poziomie 0,3 m3/(m*h*daPa2/3) dopływ powietrza do pomieszczeń przez nieszczelności okien jest skrajnie niewystarczający dla sprawnego działania wentylacji grawitacyjnej, co automatycznie stwarza konieczność zastosowania odpowiednich urządzeń nawiewnych zgodnie z wymogiem § 155 ust.3 tych samych przepisów. Urządzenia nawiewne  dzielimy na:

  • Nawiewniki higrosterowane - sterowane automatycznie. Strumień przepływu powietrza jest uzależniony od zawartości pary wodnej wewnątrz danego pomieszczenia.
  • Nawiewniki ciśnieniowe - samoregulujące. Ilość dostarczanego powietrza zależy od różnicy ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia.
  • Nawiewniki sterowane ręcznie - ilość dostarczanego powietrza do pomieszczenia jest regulowana  położeniem przysłony. Sami regulujemy stopień przepływu powietrza.

Takie nawiewniki montowane są z reguły w górnej części okna i są bardzo dobrym, wystarczającym rozwiązaniem problemu jakim jest wentylacja w oknie.