Kary umowne i odsetki za nieterminowe wykonanie umowy

Jeśli znalazłeś się w sytuacji, której oczywiście nikt Tobie nie życzy, ale jednak taka może się zdarzyć, mamy dla Ciebie cenne rady.  Mówimy tu o sytuacji, w której wykonawca spóźnia się z wykonaniem zlecenia. Czasami nawet nie chodzi o samo wykonanie usługi jaką jest wstawienie okien, ale również zwłoka w sprowadzeniu okien, na które podpisaliśmy umowę. W takich sytuacjach skutki mogą być bardzo kosztowne.

Wyobraźmy sobie, że budujemy dom, a okna które miały być zamontowane miesiąc temu jeszcze nie zostały sprowadzone! Warunki atmosferyczne mogą w bardzo niekorzystny sposób wpływać na tak niezabezpieczoną budowę. W takich sytuacjach możemy żądać odsetek a nawet kar umownych. Potocznie nazywane odsetki za zwłokę są tematem bardzo ważnym i poważnym dla nas inwestorów. Zapamiętajmy sobie więc to zdanie:

W każdym wypadku opóźnienia świadczenia pieniężnego wierzyciel może domagać się od dłużnika świadczenia ubocznego w postaci odsetek za opóźnienie (art. 359 k.c.) i to niezależnie od tego, czy i w jakiej wysokości poniósł szkodę.  Przytaczając art. 359 k.c mówimy o następujących jego podpunktach:
Art. 359. § 1. Odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu.

§ 2. Jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona, należą się odsetki ustawowe.

§ 21. Maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (odsetki maksymalne).

§ 22. Jeżeli wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej przekracza wysokość odsetek maksymalnych, należą się odsetki maksymalne.

§ 23. Postanowienia umowne nie mogą wyłączać ani ograniczać przepisów o odsetkach maksymalnych, także w razie dokonania wyboru prawa obcego. W takim przypadku stosuje się przepisy ustawy.

§ 3. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, wysokość odsetek ustawowych, kierując się koniecznością zapewnienia dyscypliny płatniczej i sprawnego przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, biorąc pod uwagę wysokość rynkowych stóp procentowych oraz stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego.

prawo

Najprościej mówiąc, jeśli ktoś spóźnia się z dostarczeniem naszego produktu, za który zapłaciliśmy, możemy wyjść z założenia, że w przypadku posiadania tych pieniędzy moglibyśmy nimi obracać bądź przynajmniej ulokować je na lokacie. Tym samym możemy uznać, ze tracimy na samym fakcie opóźnienia i możemy domagać się odsetek za zwłokę.

Innym odrębnym terminem są kary umowne. Te należą się wierzycielowi tylko wtedy, gdy dana praca lub usługa nie została wykonana lub została wykonana nienależycie co jest następstwem okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność dłużnik (art. 471 k.c.), Jeżeli dłużnik wykaże, że było inaczej, zwolniony jest z obowiązku zapłaty kary umownej. Czyli tak jak pisaliśmy powyżej, jeśli wykonawca np. nie wstawił nam okien w terminie określonym na umowie, a czas tej włoki spowodował straty, które odnieśliśmy przez warunki atmosferyczne, czy inne różne powody, możemy domagać się kary umownej. Wszystkie te obostrzenia można znaleźć w kodeksie cywilnym w Art. 483 stanowiącym o karach umownych.

Dla nas najważniejsze jest wiedzieć, ze posiadamy takie prawa, i że z takim problemem możemy wystąpić na drogę sądową i bronić swoich praw i pieniędzy. Nie życzymy jednak nikomu konieczności z korzystania ze swoich praw w ty przypadku!